Polska Tygodniówka
NEAR 90 fm - Live Streaming
Katalog


Poradnik ABC

O zasiłku dla kobiet w ciąży raz jeszcze...

O zasiłku dla kobiet w ciąży raz jeszcze...
Jesteś w ciąży? Staraj się o zasiłek!
W ciągu ostatniego tygodnia otrzymaliśmy mnóstwo zapytań od naszych Czytelniczek związanych z tematem „Zasiłku dla kobiet w ciąży i karmiących piersią narażonych na szkodliwe warunki pracy”. Drogie Panie, jest to świadczenie, które jest wypłacane co tydzień dla kobiet, które posiadają zagwarantowane prawo do urlopu z tytułu ochrony zdrowia. Dzieje się tak dzięki zapisom Maternity Protection Act / Ustawie o ochronie macierzyństwa. Należy pamiętać, że aby otrzymać taki urlop, muszą wystąpić konkretne okoliczności na stanowisku pracy konkretnej pani.
Przede wszystkim urlop dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy może być udzielony wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie (lub nie może) wyeliminować w miejscu pracy przyczyny zagrożenia dla jej zdrowia i bezpieczeństwa. Dotyczy to w równym stopniu czasu ciąży, jak i okresu karmienia piersią. Urlop przysługuje także i wtedy, kiedy pracodawca nie może zlecić kobiecie wykonywania innych, bardziej bezpiecznych obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat urlopu dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy można uzyskać pod adresem: The Equality Authority; 2 Clonmel Street; Dublin 2. Informacja telefoniczna dla miasta Dublin: (01) 417 3333 ; infolinia (cała Irlandia): 1890 24 55 45

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie oraz ochronie zdrowia i mienia (także pracy) oraz o czynnikach, które mogą stwarzać zagrożenie podczas ciąży lub karmienia piersią, można uzyskać pod adresem:
The Health and Safety Authority; 10 Hogan Place; Dublin 2; telefon: (01) 662 04 00

Praca w nocy – w irlandzkim prawodawstwie i prawie pracy – jest zdefiniowana jako: „praca między godziną 23 dowolnego dnia a godziną 6 dnia następnego.” Starające się o ten zasiłek panie muszą udowodnić, że regularnie wykonują swoją pracę przez przynajmniej 3 godziny w podanym czasie, albo co najmniej 25% miesięcznego czasu pracy upływa im w podanym czasie (pomiędzy 23.00. wieczorem a 06.00. rano).


Świadczenie, ale dla kogo?


O zasiłek mogą ubiegać się:
- pracujące kobiety w ciąży narażone na działanie niekorzystnych czynników w miejscu pracy lub pracujące w nocy (patrz ramka),
- pracujące panie, które urodziły dziecko w okresie ostatnich 14 tygodni oraz w dalszym ciągu pracują w nocy,
- kobiety karmiące piersią (do 26 tygodnia włącznie po urodzeniu dziecka) narażone na działanie niekorzystnych czynników w miejscu pracy,
- kobiety, którym przyznano prawo do urlopu dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy (zgodnie z 18 rozdziałem Maternity Protection Act / Ustawy o ochronie macierzyństwa z 1994 roku).

Wymagane warunki składek na PRSI

Kobiety, które chcą ubiegać się o to świadczenie muszą mieć opłacone określoną ilość składek PRSI. Zainteresowane zasiłkiem panie muszą:
- mieć przynajmniej 13 tygodniowych składek na PRSI opłaconych w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed narodzinami dziecka, lub
- wykazać, że 52 tygodniowe składki PRSI opłacone zostały od momentu podjęcia przez nich pierwszej pracy (od 5 stycznia 2009 roku – 104 opłacone składki) oraz, że mają opłacone 39 tygodniowych składek w odpowiednim roku podatkowym lub w roku następnym,
albo
- udokumentować opłacenie 26 tygodniowych składek na PRSI w odpowiednim roku podatkowym oraz przynajmniej 26 tygodniowych składek na PRSI opłaconych w roku poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy.


Wysokość zasiłku
i obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania zasiłku pracownicy przez 21 dni trwania urlopu dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy. Po upływie trzech tygodni zainteresowana pracownica powinna zwrócić się do Wydziału Spraw Socjalnych i Rodzinnych o przyznanie zasiłku dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy, o ile – rzecz jasna – spełnia wszystkie wymagane warunki.
Wysokość tego świadczenie urzędnicy Social Welfare obliczają na podstawie stawki osobistej osoby ubiegającej się o nie i zwiększone o dodatki na osoby dorosłe i dzieci, na które przysługuje wsparcie finansowe.
Tygodniowa kwota zasiłku dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy jest uzależniona od zarobków w odpowiednim roku podatkowym. Aby uzyskać zwykłą kwotę świadczenia, średnie tygodniowe zarobki kobiety, która chce otrzymać świadczenie, muszą wynosić przynajmniej 150 euro tygodniowo. Kobietom, których
tygodniowe zarobki są niższe niż 150 euro, może zostać przyznany zasiłek w zredukowanej kwocie. Ktoś zapyta dlaczego. Odpowiedź związana jest z odprowadzanymi składkami PRSI przez pracodawcę (im mniejsze zarobki
tygodniowe, tym mniejsza składka PRSI i – tym sposobem – mniejszy zasiłek o którym piszemy).


Częściowa wypłata zasiłku
- kiedy i dlaczego

Wysokość zasiłku dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy ulega zmniejszeniu o połowę stawki osobistej, jeśli pobierająca go osoba otrzymuje równocześnie następujące świadczenia: dodatek dla rodzin niepełnych, rentę dla wdów i wdowców z tytułu opłacanych składek, zasiłek lub zapomogę dla kobiet opuszczonych przez mężów, dodatek dla żon więźniów.
Wypłata tego świadczenia rozpoczyna się po upływie 21 dni, w których świadczenie wypłaca pracodawca. Zasiłek jest wypłacany przelewem na konto w instytucji finansowej (bank, gdy pobierająca świadczenie posiada konto) lub czekiem wysyłanym na adres zamieszkania. Wypłata odbywa się w każdy wtorek.

Jak długo wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek jest wypłacany do dnia, w którym kobieta pobierająca ten zasiłek zyskuje uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego (w przypadku, jeśli jest w ciąży). Świadczenie przestaje być wypłacane także po zakończeniu 16 tygodnia od daty urodzenia dziecka. Dodatkowo zasiłek dla kobiet w ciąży i karmiących piersią narażonych na szkodliwe warunki pracy jest wypłacany przez 26 tygodni po urodzeniu dziecka (ale tylko wtedy, kiedy kobieta pobierająca zasiłek karmi piersią).
Zasiłek przestaje być wypłacany także w sytuacji, kiedy diametralnie zmieni się sytuacja w zakładzie pracy, gdzie zatrudniona jest zainteresowana. Dzieje się tak kiedy:
• sytuacja w miejscu pracy nie stwarza już zagrożenia dla kobiety,
• warunki pracy uległy poprawie lub pracodawca przeniósł kobietę na inne stanowisko,
• kobieta pobierająca zasiłek jest zatrudniona na umowę na czas określony i umowa ta właśnie wygasła.


Składanie aplikacji o zasiłek:
- jak, kiedy i gdzie…

Starania o przyznanie zasiłku należy rozpocząć niezwłocznie, z chwilą kiedy pracodawca przyzna i zatwierdzi urlop z tego tytułu. Należy wtedy niemal natychmiast (wiadomo – w Irlandii wszelkie sprawy urzędowe trwają w nieskończoność) przesłać wypełnione przez pracodawcę poświadczenie przyznania urlopu zgodnie z zapisami Maternity Protection Act / Ustawą o ochronie macierzyństwa na adres lokalnego biura Social Welfare. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w centrali „dziecięcych dodatków i zasiłków”:
Health and Safety Benefit Section; Social Welfare Services Office; St. Oliver Plunkett Road; Letterkenny; Co. Donegal.
Infolinia telefoniczna: 1890 690690.


Przy przyznawaniu zasiłku będą brane pod uwagę tylko składki na PRSI z klas: A, E i H. Odpowiedni rok podatkowy to przedostatni zakończony rok podatkowy przed początkiem roku wypłaty zasiłku (od stycznia do grudnia; czyli dla osoby aplikującej o ten zasiłek ważny będzie okres składkowy z roku 2006; jeśli aplikacja będzie składana w 2009 roku, to odpowiednim rokiem podatkowym branym pod uwagę będzie rok 2007), który obejmuje dzień złożenia po raz pierwszy wniosku o przyznanie zasiłku dla kobiet narażonych na szkodliwe warunki pracy.
Warto jednak wiedzieć, że jeżeli irlandzki urząd socialny (Social Welfare) odrzuci wniosek o zasiłek z powodu zbyt krótkiego okresu pracy w Irlandii, to możemy przedstawić potwierdzone pismo z polskiego ZUS – u, potwierdzające odprowadzanie przez nas składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce w odpowiednim roku podatkowym. Chodzi tutaj o nic innego jak o formularz E104. Jest to prawo ogólnoeuropejskie, znane i akceptowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. O ten dokument musimy starać się w Polsce, w odpowiednim oddziale ZUS.

Tomasz Wybranowski
współpraca: Katarzyna Sudak
foto: Jarosław Radwański

powrót
ArchiwumLogo
Copytight 2007 by Wyspa
All Rigths Reserved GogaNet: Strony Internetowe