Polska Tygodniówka
NEAR 90 fm - Live Streaming
Katalog


Prawo pracy w Irlandii


PRAWA PRACOWNICZE W IRLANDII

1. Wstęp


Cudzoziemiec, który staje się pracownikiem irlandzkiej firmy lub przedsiębiorcy nabywa wszystkich obowiązków jak i praw związanych z nową sytuacją. Cudzoziemiec, obywatel jednego z 26 krajów Unii Europejskiej, ma te same prawa pracownicze i pełną ochronę socjalno – prawną, co pracownik z irlandzkim paszportem.

Na wstępie jeszcze jedna ważna uwaga. Biura pośrednictwa pracy w Republice Irlandii muszą posiadać ważną licencję na prowadzenie działalności. Pod żadnym warunkiem nie mogą one żądać od ciebie pieniędzy za to, że poszukują pracy w twoim imieniu.

2. Czego możesz żądać od pracodawcy

Warunki zatrudnienia ustalają ze sobą pracownik i pracodawca. Należy pamiętać o tym, że nie mogą być one gorsze od gwarantowanych przez irlandzki Kodeks Pracy. W oparciu o przepisy Ustawy o Warunkach Zatrudnienia (The Terms of Employment (Information) Acts) z roku 1994 i późniejszymi jej nowelizacjami, pracodawca w ciągu 60 dni ma obowiązek przedstawienia pracownikowi na piśmie pełnej informacji o sposobie i warunkach zatrudnienia. Od 1 stycznia 2007 r. Na terenie Republiki Irlandii znacznie zaostrzono kary dla nieuczciwych pracodawców. Więcej w zakładce SIPTU. Patrz foto:

Foto(01): Największy ciężar i odpowiedzialność w batalii o zmianę irlandzkiego prawa pracy wzięły na swoje
barki związki zawodowe. Główną siłą był związek SIPTU, który walcząc z nieuczciwymi pracodawcami niezwykle często korzystał z pomocy i wsparcia zorganizowanych w związki pracowników. Dzięki licznym zrzeszeniom obcokrajowców i przypadkom ich wykorzystywania przez nieuczciwych pracodawców Irlandzki Kongres Związków Zawodowych udowodnił tezę, że prawo pracy trzeba zmienić. Na fotografii związkowcy podczas demonstracji w Dublinie w obronie pracowników Irish Ferries – 9 grudnia 2005.Ustawa o Warunkach Zatrudnienia mówi o 16 takich punktach. Informacje, które musimy otrzymać od pracodawcy to:
1. nazwisko / nazwa firmy i adres pracodawcy;
2. miejsce wykonywania pracy;
3. rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko;
4. datę rozpoczęcia pracy;
5. przewidywany czas zatrudnienia (gdy podejmowana jest praca na okres tymczasowy, ale powyżej 1 miesiąca);
6. data wygaśnięcia umowy o pracę (zatrudnienie na czas określony);
7. stawkę wynagrodzenia w euro/na godzinę (wysokość stawki w danym czasie powinna być zgodna z Ustawą o Minimalnym Wynagrodzeniu/National Minimum Wage Act – przynajmniej taka sama, ale nie niższa);
8. terminy wypłat i ich częstotliwość (co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc);
9. godziny pracy, z pełnym określeniem godzin nadliczbowych;
10. prawo do przerwy w pracy w ciągu jednego dnia roboczego;
11. prawo do płatnego urlopu;
12. określenie praw, które przysługują pracownikowi z chwilą utraty zdolności do pracy (choroba, wypadek, inne);
13. informacje na temat emerytury i irlandzkich programów funduszy emerytalnych;
14. określenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, który obowiązuje pracodawcę i pracownika
15. informacje o umowach zbiorowych, które mogą wpływać na umowę o pracę;
16. potwierdzenie prawa pracownika do otrzymywania od swojego pracodawcy na piśmie informacji o wysokości wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę, za dowolny okres zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Informacji o warunkach zatrudnienia nie otrzymuje osoba, która pozostaje w stosunku pracy przez okres krótszy niż 30 dni.
W innym przypadku musimy pamiętać, że przedstawienie informacji o warunkach zatrudnienia jest obowiązkiem pracodawcy.
Foto(02): Rząd irlandzki od 1 stycznia 2007 r., razem z pracownikami i związkowcami postanowił ruszyć na wojnę z nieuczciwymi pracodawcami. Gmach siedziby rządu i Taoiseacha / premiera (na zdjęciu) od kilkunastu miesięcy rozbrzmiewał gwarem dyskusji na temat – co zrobić, aby w tej materii było lepiej? fot. T. Szustek


3. Gdzie złożyć skargę?

W przeciwnym razie pracownik, który nie otrzymał na piśmie takiej szczegółowej informacji ma prawo złożyć skargę do Urzędu Rights Commisioner (Pełnomocnika ds. Pracy). Gotowe formularze można otrzymać w Biurze Informacji ds. Praw Pracowniczych przy Ministerstwie Przedsiębiorczości Handlu i Zatrudnienia (Employment Rights Information Unit – Department of Enterprise, Trade and Employment; adres: Davitt Mouse; 65 A Adelaide Road; Dublin 2.
Zgodnie z Ustawą o Minimalnym Wynagrodzeniu minimum za godzinę pracy wynosiło do 31 grudnia 2006 roku 7,65 € brutto. Od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa, najniższa stawka wynagrodzenia za godzinę pracy – 8,30 €.
Minimalne wynagrodzenie podlega stopniowemu wzrostowi. Informacje na ten temat są ogólnie dostępne w Biurze Informacji ds. Praw Pracowniczych (Employment Rights Information Unit).

Pewne sektory przemysłu, jak i usług określają płace minimalne na poziomie wyższym niż przewiduje Krajowa irlandzka) Płaca Minimalna (dla tych określonych form zatrudnienia). Do tej grupy zawodów i profesji zaliczymy m.in. pracę w rolnictwie, prace porządkowe i przy sprzątaniu, w usługach restauracyjnych i hotelowo – turystycznych (z wyjątkiem takich miejsc jak Dublin, Cork, Dun Laoghaire), prace przy budowie konstrukcji, instalacjach elektrycznych, ochronie osób i mienia, handlu detalicznym i obwoźnym artykułami spożywczymi.

4. Payslip i potrącenia z pensji

Polscy pracownicy w Irlandii muszą wiedzieć, że przy wypłacie pensji pracodawca musi przekazać odcinek wypłaty. Na payslipie (nazwa odcinka wypłaty) powinny się
Znajdować takie informacje jak: wysokość poborów brutto i wszystkie potrącenia z pensji. W przypadku wpłat poborów bezpośrednio na konto payslip pracownik powinien otrzymać poczta, najpóźniej w dniu przelewu pieniędzy.
Potrącenia z pensji muszą być odnotowane w umowie o pracę. W innym przypadku kwestia potrąceń musi być potwierdzona przez pracownika podpisem, w obecności świadka (witness) na innym osobnym dokumencie.
Potracenia inne niż:
· podatek dochodowy ;
· PRSI (ubezpieczenie społeczne)
nie poświadczone na piśmie przez pracownika są nielegalne. Wyjątkiem od tej reguły są potrącenia wynikające z błędów, czy zaniedbań pracownika w trakcie pracy, lub wydatków, które poniósł pracodawca przyjmując nowego pracownika do firmy. W tej sytuacji pracownik również musi otrzymać pisemne powiadomienie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


Tomasz Wybranowski
współpraca: Katarzyna Sudak
foto: Tomasz Szustek

Galeria


powrót powrót

Logo
Copytight 2007 by Wyspa
All Rigths Reserved GogaNet: Strony Internetowe