Polska Tygodniówka
NEAR 90 fm - Live Streaming
Katalog


Wszystko o FIS - Family Income Supplement


Zoom (64.09 kb) Irlandzki system opieki społecznej jest jednym z najlepszych w Europie. Tak twierdzą fachowcy. Pod ta opinią podpisują się rdzenni Irlandczycy i rzesza imigrantów, która korzysta z pomocy Social Welfare. Znamienitym przykładem tego jest specjalny dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach – FIS / Family Income Supplement.
Ów dodatek to pewna tygodniowa kwota zwolniona od podatku, która może przysługiwać osobom zamężnym i zonatym, jak też osobom zatrudnionym stanu wolnego, które wychowują dziecko lub dzieci.

O dodatek FIS może się starać osoba, która ma przynajmniej jedno dziecko. To dziecko (lub dzieci) musi mieszkać, lub byc na pełnym utrzymaniu rodzica, który aplikuje o ten dodatek. Wiek dziecka nie może przekraczać 18 lat (w sytuacji, kiedy latorośl nie kontynuuje nauki) albo 22 lat (kiedy dziecko dalej sie kształci w pelnym wymiarze godzin – nauczanie w systemie dziennym).

Wysokośc dochodów
- od tego wiele zależy...
Przyznanie rodzinie dodatku FIS zależy od wielu czynników. Najważniejszym z kryteriów, które kwalifikują do otrzymania świadczenia, jest średnia wysokość dochodów netto rodziny. Należy pamiętać, że wysokość dochodów nie może w żadnym wypadku przekroczyć pewnej ustalonej kwoty. Owa kwota graniczna zależy między innymi od liczby członków rodziny, która aplikuje o dodatek. Ale, ale… po kolei…
    Urzędnicy opieki społecznej w Irlandii obliczają dodatek rodzinny FIS na bazie 60 procentowej różnicy pomiędzy limitem dochodu uzależnionym od wielkości rodzin y i dochodem osoby (albo osób) wychowującej (lub wychowujących) dziecko (dzieci), który podlega opodatkowaniu. Urzędnicy biorą pod uwagę wspólny dochód partnerów (małżonków, jak i osób żyjących w konkubinacie w jednym gospodarstwie domowym).

Do dochodu wliczane są następujące przychody:
- zarobki osoby wnioskującej o dodatek FIS i zarobki jej małżonka / partnera, które podlegają opodatkowaniu,
- wszystkie inne dodatkowe wynagrodzenia uzyskiwane przez wnioskodawcę i jej współmałżonka / partnera z tytułu zatrudnienia (np. za nadgodziny, premie, prowizje, dodatki okolicznościowe, itd.),
- wszelkie płatności uzyskiwane przez osobę starającą się o dodatek FIS (oraz jej małżonka – partnera) z tytułu pracy na własny rachunek (samozatrudnienie),
- emerytura otrzymywana z zakładowych funduszy emerytalnych,
- wszystkie świadczenia socjalne i zdrowotne otrzymywane z Social Welfare, bądź HSE,
- wszelkie świadczenia alimentacyjne otrzymywane na dziecko (dzieci).

Co ważne, służby Social Welfare wykluczyły z ram dochodu rodziny starającej się o dodatek FIS wiele płatności. Na wysokość naszego dodatku FIS nie ma wpływu fakt, że rodzina pobiera:

- zasiłek na dziecko,
- dodatek na opiekę nad małymi dziećmi (Early Child Benefit – do 6 roku życia dziecka),
- dodatek na opiekuna,
- dodatek lub rentę dla sierot,
- dodatkowe świadczenie socjalne,
- dodatek dla lokatorów dotkniętych uwolnieniem wysokości czynszu,
- dodatek na opiekę domową,
- dodatek na opiekę nad dzieckiem dla rodziny zastępczej,
- dochód z pracy tymczasowej [jako pomoc domowa zatrudniona przez lokalny oddział służby zdrowia – HSE – niemniej jednak w ściśle określonych sytuacjach],
- dochód, który pochodzi z kasy organizacji charytatywnej,
- dochód, który nie pochodzi z zarobków za wykonywanie konkretnej pracy (np. dochód za wynajęcie gruntu, nieruchomości, lokalu),
- pieniądze za zakwaterowanie studentów uczących się języka irlandzkiego w rejonie Gaeltacht w ramach programu nad którym nadzór sprawuje minister ds. społecznych, wiejskich i Gaeltacht.Jak obliczany jest dodatek FIS?

Irlandzki departament opieki społecznej, zanim wyda decyzję o przyznaniu świadczenia FIS danej rodzinie, najpierw musi obliczyć jej dochód podlegający opodatkowaniu. Następnie wyliczany jest uśredniony dochód za pewien okres czasu (miesiąc, dwa miesiące.
    Gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem, który otrzymują członkowie aplikującej o dodatek rodziny w trybie tygodniowym lub dwutygodniowym, wtedy dochód tygodniowy obliczany jest jako średni dochód tygodniowy za okres czterech tygodni. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego średni dochód tygodniowy ustala się w oparciu o średnie tygodniowe wynagrodzenie w stałym okresie dwóch miesięcy (sumę wszystkich dochodów przypadających na rodzinę dzieli się przez liczbę ośmiu tygodni, co daje urzędnikom uśredniony dochód).
W przypadku, gdy współmałżonek lub partner jest osobą samozatrudnioną, za podstawę do obliczenia średniego tygodniowego dochodu bierze się dochód uzyskany przez niego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Aby posiadać prawo do otrzymywania dodatku FIS należy wykazać, że średni dochód rodzinny nie przekracza określonej kwoty, która zależy od liczby domowników. Ilustruje to poniższa tabelka:

LICZBA DZIECI
DOCHÓD RODZINNY JEST NIŻSZY NIŻ:
jedno dziecko
490 €
dwoje dzieci
570 €
trójka dzieci
655 €
czworo dzieci
760 €
pięcioro dzieci
870 €
sześcioro dzieci
970 €
siódemka dzieci
1 090 €
ośmioro dzieci
1 170 €Dodatek rodzinny FIS stanowi 60% różnicy pomiędzy dochodem netto rodziny a limitem dochodu jaki przysługuje tej konkretnej rodzinie.
Oto przykład.
    Tygodniowy dochód rodziny to kwota 420 €. Rodzina liczy 5 osób – rodzice i trójka dzieci. Tak więc działanie nasze wygląda następująco:

655 € - 420 € = 235 €
235 € - 40% = 141 € - tyle wyniesie tygodniowo dodatek FIS dla tej konkretnej rodziny. W skali miesiąca daje to przychód netto do budżetu domowego w wysokości 564 €.W przypadku, gdy rodzina pobiera dodatek rodzinny FIS, przysługuje jej prawo do przydziału na odzież i obuwie szkolne dla dzieci. Również w przypadku starań tej rodziny o kartę medyczną, dodatek FIS nie jest brany pod uwagę (jako dochód netto rodziny) przez urzędników HSE.

Komu przysługuje dodatek FIS
- zasady

Dodatek rodzinny FIS jest to pewna kwota pieniędzy, wolna od podatku, wpłacana na konto osoby, która posiada na swoim utrzymaniu dzieci. Ponadto ta osoba musi spełniać następujące wymogi:


- musi pracować 19 lub więcej godzin w skali tygodnia (albo 38 lub więcej godzin w okresie dwóch tygodni),
- jej zatrudnienie trwa minimum trzy miesiące,


- opiekuje się przynajmniej jednym dzieckiem,
- jej zarobki (i wszystkie dochody netto) wynoszą mniej niż ustalona kwota, która zależy od liczby domowników.


Dodatek FIS wypłacany jest zwykle przez okres jednego roku kalendarzowego. Co ważne, na jego ustaloną wysokość nie mają wpływu podwyżki zarobków lub jakiekolwiek zmiany w dochodach rodziny. Można korzystać z dodatku FIS i być jednocześnie beneficjentem innego dodatku – Powrót do Pracy / Back to Work Allowance.
Nie jest natomiast możliwe otrzymywanie dodatku FIS w sytuacji, kiedy dana osoba bierze udział w Społecznym Programie Zatrudnienia bądź innych programach tego typu. Wyjątek stanowi tylko i wyłącznie program Inicjatywa Pracy.   
    Nie można także otrzymywać zasiłku FIS, jeżeli dana osoba pobiera już jedną z następujących wyplat socjalnych:
- zasiłek dla bezrobotnych / aktywnie poszukujących pracy lub jakąkolwiek pomoc dla bezrobotnych,
- emeryturę albo zasiłek przedemerytalny.


Alimenty…

W sytuacji, kiedy rodzice dzieci żyją w separacji, prawo do otrzymywania dodatku FIS ma ta osoba, która płaci na utrzymanie dziecka przynajmniej 24 € tygodniowo. Kiedy dana osoba – rodzic płaci alimenty na rzecz drugiej rodziny z mocy nakazu sadowego albo prawnie wiążącej umowy, wtedy koszty alimentów można odpisać od dochodu przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek rodzinny FIS. Natomiast w przypadku rodzica, który otrzymuje alimenty, urzędnicy Social Welfare nie będą ich uwzględniać przy rozpatrywaniu wniosku.Pamiętaj Rodzicu!
Każdej rodzinie przysługuje tylko jeden dodatek rodzinny FIS!


Jak starać się o dodatek FIS?
- uwaga na dokumenty!

Formularz wniosku wszyscy zainteresowani otrzymają w lokalnym biurze Social Welfare. Pracownicy rejonowego urzędu opieki społecznej mają także obowiązek udzielić pomocy przy wypełnianiu tego druku. Aby znacznie przyspieszyć czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dodatek rodzinny FIS, należy upewnić się, iż do podania zostały na pewno dołączone w formie załączników:

- ostatni formularz P 60 ,
- 2 ostatnie odcinki wypłat (można też dołączyć kopie payslipów),
- kopię formularza podatkowego o wysokości przysługujących ulg podatkowych (Certificate of Tax Credit) za bieżący rok podatkowy.

Tomasz Wybranowski
współpraca: K. Sudak
foto: Tomasz Szustek

- po raz pierwszy informacje na temat dodatku FIS pojawiły się w języku polskim na stronie internetowej www.polishgroupcentre.com – lipiec 2006 roku. Po raz pierwszy w druku artykuł na ten temat pojawił się w majowym numerze miesięcznika WYSPA z 2007 r.

powrót powrót

Logo
Copytight 2007 by Wyspa
All Rigths Reserved GogaNet: Strony Internetowe